Maserati

Regulamin konkursu - Maserati Grecale

Weź udział w naszym konkursie i wygraj Maserati na cały weekend.
Nic prostrzego! Odwiedź stronę https://maseratigrecale.pl/ i wypełnij formularz. 

REGULAMIN KONKURSU MARANELLO MOTORS SP Z O O

____________________________

Organizatorem Konkursu jest Maranello Motors SP Z O O, ul. Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice. KRS: 0000439173, NIP: 6342812537.

 

DEFINICJE:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Maranello Motors SP Z O O, ul. Bocheńskiego 109, 40-816 Katowice.
 2. Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający zasady, tryb oraz warunki przeprowadzenia Konkursu.
 3. Konkurs – wydarzenie organizowane za pośrednictwem Landing Page na witrynie: www.maseratigrecale.pl. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie konkursowe, sformułowane w treści landing page.
 4. Post konkursowy – opublikowany na Fanpage’u post zawierający zaproszenie do udziału w Konkursie, a w szczególności termin przeprowadzenia Konkursu, określenie jego tematyki oraz wyszczególnienie Nagród.
 5. Nagroda – możliwość użyczenia modelu Maserati na weekend wraz z pełnym bakiem paliwa. Samochód na weekend zostanie udostępniony przez oficjalnego dealera Maserati Pietrzak, prowadzącego działalność pod spółką Maranello Motors SP Z O O.
 6. Zwycięzca Konkursu – Uczestnik, który udzielił odpowiedzi w formularzu w sposób określony w Regulaminie, a Organizator uznał jego odpowiedź za najbardziej adekwatną tematycznie oraz najciekawszą zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie. 
 7. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca adres zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która wzięła udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
  Maranello Motors SP Z O O zastrzega, że na żądanie Organizatora osoby niepełnoletnie są zobowiązane do przekazania Organizatorowi pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Konkursie. Brak przekazania powyższej zgody może spowodować wykluczenie z Konkursu osoby niepełnoletniej. Uczestnikami nie mogą być pracownicy lub współpracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.maseratigrecale.pl, a także za pośrednictwem serwisu Facebook.com oraz Instagram.com, dostępnego pod adresem URL https://www.facebook.com/MaseratiPietrzak, https://www.instagram.com/maserati_pietrzak/ (dalej jako: Fanpage).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, tryb oraz warunki przeprowadzenia Konkursu.
 3. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed przystąpieniem do Konkursu oraz do dostosowania się do jego postanowień.

 

PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE: 

 1. Udział w Konkursie ma charakter bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami Regulaminu i rozpoczyna się w momencie opublikowania postu konkursowego.
 3. Datą zakończenia Konkursu jest dzień 05.11.2022 roku.
 4. W Konkursie może wziąć udział osoba, która spełnia kryteria zakwalifikowania jej jako Uczestnika w świetle § 2 pkt 7 Regulaminu.
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgodnie z wytycznymi zawartymi w nim oraz w regulaminie, stanowiącego odpowiedź na zagadnienie poruszone w opisie konkursowym.
 6. Organizator zastrzega, że po wypełnieniu formularza określonego w pkt 4 powyżej, Uczestnik nie może go w żaden sposób edytować.
 7. Uczestnik może zgłosić do Konkursu wyłącznie jednorazowe wypełnienie formularza. W sytuacji opublikowania przez Uczestnika większej ilości formularza, wówczas za odpowiedź konkursową będzie brany pod uwagę jedynie formularz zapisany jako pierwszy.
 8. Uczestnik oświadcza, że treść wypełnionego przez niego formularza konkursowego nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Jednocześnie Uczestnik zobowiązuje się do tego, aby odpowiedź w formularzu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie zawierała treści powszechnie uznawanych za wulgarne lub obraźliwe, naruszających dobre obyczaje, niezgodnych z celami działań promocyjnych Maranello Motors SP Z O O, zawierających antyreklamę marki Organizatora lub reklamę podmiotów konkurencyjnych w stosunku do niego.
 9. Uczestnik jest w pełni odpowiedzialny za szkody poniesione przez Organizatora spowodowane opublikowaniem zawierającego wady prawne formularza konkursowego oraz zobowiązany jest każdorazowo zwolnić Organizatora i takie osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu.
 10. W przypadku niezastosowania się przez Uczestnika do postanowienia wyrażonego w pkt 8 powyżej  Uczestnik nie nabywa prawa do Nagrody, natomiast Organizator ma prawo usunąć formularz niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU: 

 1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Organizatora tylko spośród Uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 4 Regulaminu.
 2. Spośród Uczestników, o których mowa w pkt 1 powyżej, Organizator wybierze Zwycięzcę Konkursu, który opublikował najciekawszą odpowiedź w ocenie Maranello Motors SP Z O O, przy czym kryterium wyboru opiera się na dopasowaniu tematycznym treści wypełnionego przez uczestnika formularza do charakteru działalności Maranello Motors SP Z O O oraz ocenie kreatywności i pomysłowości danego Uczestnika. Organizator zastrzega, że może wyłonić zwycięzców w liczbie mniejszej niż liczba nagród wskazana na stronie konkursowej.
 3. Nie później niż do dnia 01.12.2022 roku Organizator odezwie się do zwycięscy wraz z informacją o wygranej osobiście lub za pośrednictwem wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego.
 4. Po ogłoszeniu wyników Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego, tj. w terminie 2 dni od dnia wskazanego w pkt 3 powyżej, skontaktowania się z Organizatorem poprzez przesłanie przez Zwycięzcę Konkursu do organizatora, za pośrednictwem Fanpage’u, prywatnej wiadomości lub mailowo potwierdzając chęć odbioru nagrody. Organizator, w odpowiedzi na nadesłaną wiadomość prywatną, zawiadomi Zwycięzcę Konkursu o fakcie uzyskania prawa do Nagrody.
 5. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu nie skontaktuje się z Organizatorem w sposób oraz w terminie wskazanych w pkt 4 powyżej, wówczas nie nabywa on prawa do Nagrody, a jednocześnie niniejsze skutkuje wygaśnięciem wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 

NAGRODY:

 1. Nagrodą w konkursie jest weekendowa przejażdżka Maserati, oznacza to, że Zwycięzca otrzymuje model Maserati na weekend (model będzie zależny od aktualnie dostępnej gamy demonstracyjnej u dealera Maserati Pietrzak). Weekend oznacza dwa dni od soboty do niedzieli. Data odbioru uzgadniana jest według następujących wytycznych: dyspozycyjności Zwycięzcy oraz dostępności samochodu u dealera Maserati Pietrzak.
 2. Nagroda zostanie niezwłocznie przekazana przez Organizatora Zwycięzcy Konkursu zgodnie z § 5 pkt 4 Regulaminu.
 3. Organizator zastrzega, że Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci wskazanej w Regulaminie, z wyłączeniem możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. W sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych Regulaminie lub nie odbierze przyznanej mu Nagrody w terminie do 30.11.22r., traci on prawo do Nagrody, która wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

REKLAMACJE:

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konkursu, tj. 08.11.2022 roku.
 2. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Konkursu należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: karolina.szulecka@maseratipietrzak.pl
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
 4. a) Imię i nazwisko Uczestnika,
 5. b) Nazwę, datę realizowanego Konkursu,
 6. c) Opis przedmiotu reklamacji,
 7. d) Ewentualne żądanie.
 8. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, z zastrzeżeniem, że Organizator ma prawo wezwać Uczestnika do udzielenia dodatkowych wyjaśnień (dalej jako: Wyjaśnienia).
 9. W sytuacji wezwania Uczestnika do udzielenia Wyjaśnień, zgłoszenie reklamacyjne będzie rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania Wyjaśnień przez Organizatora.
 10. Organizator przekaże Uczestnikowi odpowiedź na reklamację przy wykorzystaniu tego samego kanału kontaktu, którym posłużył się Uczestnik, chyba że Uczestnik wyraźnie zaznaczy, że chce otrzymać odpowiedź na reklamację za pomocą innego kanału kontaktu oraz wskaże jego rodzaj.
 11. W sytuacji, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Uczestnikiem, Organizator jest uprawniony do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 

DANE OSOBOWE: 

 1. Zwycięzca Konkursu wyraża nieodpłatną zgodę na wykorzystanie przez Maranello Motors SP Z O O jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, a także adresu e-mail/ numeru telefonu w celu ewentualnego kontaktu w sprawie ustalenia szczegółów realizacji nagrody. Dodatkowo każdy Uczestnik konkursu Klikając „Wyślij” wyraża zgodę na przesłanie swoich danych do Maserati Pietrzak dealera samochodowego działającego pod spółką Maranello Motors Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na ich wykorzystanie zgodnie z polityką prywatności, zamieszczoną pod linkiem: https://maseratipietrzak.pl/polityka_prywatnosci.

 

PRAWA AUTORSKIE:

 1. Uczestnik oświadcza, że:
 2. jest autorem oraz posiada pełnię praw autorskich do wypełnionego, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, formularza na stronie konkursowej,
 3. udziela Organizatorowi nieodwołalnej zgody na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone terytorialnie wykorzystanie i rozpowszechnianie treści odpowiedzi na pytanie konkursowe, o którym mowa w podpunkcie a. powyżej.
 4. wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
 5. publiczne udostępnianie przedmiotowej treści komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. wykorzystanie fragmentów lub całości do celów promocyjnych i reklamy Organizatora,
 7. równoczesnego i integralnego nadawania dzieła nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maranello Motors SP Z O O w stosunku do danych osobowych wskazanych w Regulaminie, w tym do Pani/Pana wizerunku.
 2. Administrator oświadcza, iż:
 3. wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować poprzez email karolina.szulecka@maseratipietrzak.pl telefonicznie pod numerem +48 882834423 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, co oznacza, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się w związku z wyrażeniem przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, przy czym brak niniejszej zgody uniemożliwia udział w Konkursie.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail mogą być podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowo-kadrowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztowe, prawnicze oraz informatyczne, natomiast w zakresie wizerunku zgodnie z treścią zawartego Regulaminu o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, tj. w zakresie:
 7. uczestnictwa w Konkursie – do momentu realizacji całości obowiązków w związku z udziałem w Konkursie,
 8. wynikających z Regulaminu przez obie strony lub do momentu zakończenia obowiązywania Regulaminu z przyczyn zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
 10. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń związanych ze świadczeniem usług lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo wniesienia sprzeciwu,
 11. do chwili odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Administrator oświadcza, iż w celu ochrony danych osobowych stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi obowiązujących przepisów prawa w tym spełniające również wymogi wskazane w RODO.
 13. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, a także nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ani do organizacji międzynarodowej.
 14. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, zaś w przypadku stwierdzenia, iż przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą publikacji Konkursu tj. 04.11.2022 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania zmodyfikowanego Regulaminu na Fanpage’u.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych między Organizatorem, a Uczestnikiem będzie Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 6. Konkurs nie jest sponsorowany, popierany, administrowany ani w żaden sposób powiązany z serwisem Facebook.com, Instagram.com oraz portalem/magazynem Tenis Magazyn. Wszelkie treści wysyłane przez Uczestników w związku z Konkursem powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook.com, Instagram.com oraz Tenis Magazyn z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu.